Inclúense nesta resolución aos profesores que cumpriron as condicións despois do 15 de abril de 2005, data en que se publicou o acordo no Diario Oficial de Galicia (punto sétimo, apartado b) do Acordo).

SOLICITUDES ADMITIDAS (enlace desaparecido)

SOLICITUDES EXCLUÍDAS (enlace desaparecido)