Solicitudes recibidas a partir do día 1 de abril de 2008 ao abeiro do punto sétimo, apartado b) do acordo sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa do profesorado de centros privados concertados.

A PRESENTE RELACIÓN TEN EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS SOBRE A RECEPCIÓN POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN DA SOLICITUDE.

En ningún caso implica que os profesores aquí incluídos reúnan as condicións previstas no Acordo.

SOLIC_RECIBIDAS (enlace desaparecido)