FSIE 40 años

Guarderia

Coa publicación da Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 quedaba establecida unha nova dedución adicional á existente por maternidade para todos aqueles traballadores que incorresen ao longo do ano en gastos pola custodia do fillo menor de tres anos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados. Esta dedución, de ata 1.000 euros, poderá incluírse na cota diferencial do IRPF ao presentar a declaración de 2018, entre os meses de abril e xuño deste ano.

Esta medida implica unha nova obriga para os devanditos centros que deben facer unha declaración informativa á Agencia Tributaria sobre os importes abonados polas familias. O pasado 27 de decembro de 2018 publicábase no BOE a Orden del 21 de diciembre de 2108 del Ministerio de Hacienda (Agencia Estatal de la Administración Tributaria -AEAT-) pola que se aproba o novo modelo 233 "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados", orde na que se establece non só o modelo senón tamén, o lugar, forma, prazo e o procedemento para a súa presentación.

As principais características necesarias para a cumprimentación do modelo 233 son as seguintes:

Obrigados a presentar o modelo: Gardarías ou centros de educación infantil autorizados.

Forma de presentalo: Electrónicamente por Internet.

Prazo de presentación: No mes de xaneiro de cada ano, excepcionalmente para o ano 2018 prolóngase ata o 15 de febreiro de 2019.

Beneficiarios: Nais con fillos menores de 3 anos inscritos na gardaría ou centro de educación infantil. Cando o menor cumpra tres anos no exercicio, o dereito ampliarase aos meses posteriores ao cumprimento da devandita idade ata o mes anterior a aquel no que o menor poida comezar o segundo ciclo de educación infantil.

Gastos deducibles: Por gastos de custodia hanse de entender as cantidades satisfeitas a gardarías e centros de educación infantil autorizados pola preinscrición e matrícula de devanditos menores, a asistencia en horario xeral e ampliado, e a alimentación, sempre que se produciran por meses completos e non tivesen a consideración de rendementos do traballo en especie exentos.

Importe da dedución: O importe máximo é de 1.000 euros anuais (83,33 euros mensuais). O límite por cada fillo será a menor destas cantidades:

        As Cotizacións á 
Seguridad Social Mutualidad devengadas en cada período con posterioridade ao nacemento ou adopción (sen ter en conta as posibles bonificacións).
      O importe total do gasto efectivo non subvencionado pago no devandito período á gardaría ou centro educativo en relación con ese fillo.

Información a recoller:

- Datos identificativos da gardaría ou centro de educación infantil.

- Autorización do Centro expedida pola Administración Educativa competente.

- Nome e apelidos do menor e, no seu caso, NIF.

- Nome, apelidos e NIF de proxenitores, titores ou persoas que teñen ao menor en acollemento.

- Meses nos que o menor estivese inscrito na gardaría ou centro educativo en cuestión (por mes completo).

- Gastos anuais pagados á gardaría ou centro de educación infantil en relación co menor.

- Importes subvencionados correspondentes aos gastos referidos no punto anterior.

Documentos relacionados

BOE (27-12-2018)

 Banner Decalogo2

Temos 73 anónimos e ningún membro en liña