Lactante

O "RDL 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación", redefine o coñecido permiso por lactación para estender a responsabilidade no coidado do lactante a ambos os proxenitores. Refórmase o artigo 37 do ET modificando a causa que motiva este permiso e cambia a denominación deste dereito, que pasa a chamarse PERMISO POR COIDADO DO LACTANTE.

Como ata agora, recoñécese en favor das persoas traballadoras o dereito a unha hora de ausencia ao traballo, divisible en dúas fraccións, para o coidado do lactante ata que cumpra 9 meses. Este dereito continuará podendo substituírse por unha redución de xornada, en media hora, coa mesma finalidade, ou acumularse en xornadas completas cando así se acorde coa empresa ou se prevexa na negociación colectiva.

A principal NOVIDADE neste dereito consiste en que o permiso poderá ser gozado por ambos os proxenitores, sen que poida transferirse o seu exercicio ao outro proxenitor. Cando así suceda, o período de lactación poderá estenderse ata que o lactante cumpra 12 meses.

Tamén é NOVIDADE que, nestes casos, durante o período entre os 9 e 12 meses do lactante, os proxenitores verán reducido o seu salario na mesma proporción que a súa redución de xornada e para protexer estas situacións, o RDL 6/2019 establece as seguintes medidas:

1. Créase a prestación por exercicio corresponsable do coidado do lactante consistente nun subsidio equivalente ao 100% da base reguladora, en proporción á redución que experimente a xornada de traballo.

Aínda que o dereito a esta nova prestación recoñecerase cando ambos os proxenitores reduzan a súa xornada para o coidado do lactante, coa mesma duración e réxime, unicamente poderá beneficiarse un deles.

2. A efectos do cálculo da indemnización por despedimento, para ambos os proxenitores, o salario a ter en conta será o que correspondese de non ter reducida a xornada de traballo.

3. Esténdese a este período a declaración de nulidade do despedimento do proxenitor que se incorpore ao traballo tras gozar da redución de xornada. Para que o despedimento poida considerarse procedente, a empresa deberá acreditar suficientemente que a causa obxectiva que sustenta o despedimento require concretamente a extinción da persoa referida.

A concreción horaria da redución de xornada dentro da súa xornada ordinaria segue correspondendo á persoa traballadora. A falta de acordo co empresario, as discrepancias que xurdan resólvense a través dun procedemento xudicial especial para o exercicio dos dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral.