FSIE 40 años

RD 21 2020O Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 foi publicado hoxe no Boletín Oficial do Estado. Nel establécense medidas a adoptar, unha vez expirada a vixencia do estado de alarma e das medidas extraordinarias de contención, para previr posibles rebrotes, con vistas á superación da fase III do Plan para a Transición cara a unha Nova Normalidade.

No seu artigo 9, relativo aos centros docentes, encoméndase ás administracións educativas asegurar o cumprimento por parte dos centros das normas establecidas de desinfección, prevención e acondicionamento. Os titulares dos centros deberán ademais adoptar as medidas organizativas que sexan necesarias para garantir a que se manteña a distancia de seguridade de, polo menos, 1,5 metros evitándose aglomeracións, e no aqueles casos nos que non sexa posible observaranse as medidas de hixiene adecuadas para previr os contagios (uso de máscaras, lavado de mans, etc).

Respecto dos servizos de atención a persoas con discapacidade, no seu artigo 10 indícase que as administracións deberán velar polo cumprimento nos centros das normas de desinfección, prevención e acondicionamento das instalacións asegurando que a súa actividade se desenvolva en condicións que permitan previr en todo momento os riscos de contaxio. Tamén deberá garantirse a coordinación dos centros residenciais de persoas con discapacidade, de persoas maiores e dos centros de emerxencia, acollida e pisos tutelados para vítimas de violencia de xénero e outras formas de violencia contra as mulleres, cos recursos sanitarios do sistema de saúde da comunidade autónoma en que se situar e a existencia de plans de continxencia que permitan a identificación precoz de posibles casos entre residentes e traballadores e os seus contactos. Para minimizar o risco de contagios e, por tanto posibles rebrotes, será necesario que os titulares dos centros fixar protocolos claros de prevención e hixiene en relación cos traballadores, usuarios e visitantes garantindo a posta a disposición dos mesmos de materiais de protección e hixiene adecuados.

Documentos relacionados

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio_(BOE, 10-6-2020)

 Banner Decalogo2

Temos 275 anónimos e ningún membro en liña