comision europea

A entrada en vigor da LOMLOE non detén a Más Plurales, que estudará detidamente o desenvolvemento normativo que o Goberno e as comunidades autónomas fagan para aplicar a LOMLOE. Estamos dispostos a adoptar todas as medidas necesarias para seguir defendendo a liberdade de ensino consagrado na nosa Constitución, para que a ensinanza concertada sexa unha rede complementaria do sistema educativo financiado con fondos públicos sen excluír a ninguén desta posibilidade, especialmente ás familias e alumnos máis desfavorecidos, para que se recoñeza e prestixie a todos os traballadores do sector en igualdade aos do sector público, e para que se cumpran todos os acordos internacionais que o Estado español ten subscritos e que afectan ó sistema educativo.

Máis INFO