FSIE 40 años

Documentacion

Tras a declaración do Estado de Alarma o pasado sábado 15 de Marzo moitas empresas víronse obrigadas a suspender a súa actividade durante un período que, en principio, prolongarase durante dúas semanas. Coa paralización de moitos sectores produtivos e de prestación de servizos, a figura do Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) cobrou gran protagonismo.

Que é un ERTE?

Un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) é un mecanismo do que dispoñen as empresas, con intervención da Autoridade Laboral e sometido ao cumprimento de determinados trámites, para xustificar a adopción dunha serie de medidas de carácter temporal cando existan causas debidamente xustificadas.

Que causas o xustifican?

Tras a publicación do RD 8/2020 establécese que todos os ERTES realizados debido á crise sanitaria provocada polo coronavirus serán considerados de forza maior sempre que queden debidamente acreditadas suspensións de contrato e reducións de xornada que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma.

Que medidas se poden adoptar?

Cando concorra algunha das causas xustificativas anteriores, o empresario pode promover un ERTE no que decidirá suspender os contratos de traballo ou reducir a xornada laboral, de todo o persoal de traballadores ou de parte da mesma, pero en ningún caso implicará despedimentos, só medidas extraordinarias de carácter temporal.

Canto tempo pode durar?

A normativa reguladora non precisa ningún límite mínimo e máximo pero dadas as circunstancias extraordinarias nas que nos atopamos, sinala o art. 28 do Real Decreto xa citado que estas medidas estarán vixentes mentres se manteña a situación extraordinaria derivada do COVID-19.

Que salario percibe o traballador?

Se leva suspensión temporal do contrato de traballo cesa a obrigación de acudir a traballar e, como consecuencia, pásase a unha situación de paro e a percibir prestación por desemprego. Cando se segue unha redución de xornada, esta leva unha diminución proporcional do salario, compatible coa prestación por desemprego. No art. 25 do RD 8/2020 establécese que todos os traballadores poderán percibila aínda que carezan da cotización mínima necesaria para iso e que non computará o tempo polo que se perciba.

Co obxectivo de mantervos en todo momento debidamente informados preparamos un documento con todo o que necesitas saber sobre os ERTES.

 Documentos relacionados

 Banner Decalogo2

Temos 53 anónimos e ningún membro en liña