FSIE 40 años

DOG perspectRESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

(…)
5. Medidas relativas a centros docentes.

  1. O retorno á actividade lectiva presencial dos centros docentes que imparten o ensino do artigo 3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, rexerase polas condicións sanitarias vixentes ao comezo do curso escolar 2020/21.
  2. Serán de obrigado cumprimento as normas sobre desinfección e prevención que determine en cada momento a autoridade sanitaria, tanto nos centros públicos como privados. Para os supostos en que non sexa posible gardar as distancias mínimas interpersoais que se determinen será obrigado o uso de máscara de protección, con excepción do nivel de educación infantil.
  3. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional elaborará e aprobará, mediante resolución, un protocolo de prevención e organización do regreso á actividade lectiva onde se recollerán as recomendacións sanitarias aprobadas ata o momento. O dito protocolo será supervisado pola consellería con competencias en materia de sanidade.
  4. Para o sistema universitario galego, as universidades aprobarán un protocolo en que se regulen para toda a actividade académica as medidas de prevención axeitadas para o retorno á actividade lectiva.
(…)

Documentos relacionados

Acceder ó resto do DOG (13-06-2020)

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 83 anónimos e ningún membro en liña