Resolución do 16 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa, pola que se ordena a publicación do acordo entre esta consellería e as organizacións patronais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia, sobre o concerto educativo para as ensinanzas de educación infantil.

Ver ACORDO (DOG, 19-5-2005)