FSIE 40 años

Ley 12020 BoeA Ley 1/2020, de 15 de xullo, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traballadores, aprobado poe ell Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, foi publicada no Boletín Oficial do Estado de hoxe.

Dita Lei dítase de acordo co establecido no artigo 149.1.7.ª da Constitución, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de lexislación laboral sen prexuízo da súa execución polos órganos das comunidades autónomas.


No seu artigo único establece a derrogación do apartado d) do artigo 52 do texto refundido da Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legslativo 2/2015, de 23 de octubre, que establecía un procedemento automático de extinción do contrato por causas obxectivas das persoas traballadoras que incorren en faltas de asistencia ao traballo, tanto xustificadas como inxustificadas.

O novo texto pretende así eliminar un mecanismo que non permite o xuízo de adecuación e proporcionalidade requirido pola xurisprudencia e que pode ademais supor unha seria discriminación a colectivos de especial vulnerabilidade como as persoas con discapacidade.


Documentos relacionados

Ley 1/2020 (BOE, 16-7-2020)

 Banner Decalogo2

Temos 23 anónimos e ningún membro en liña