FSIE 40 años

Captura de pantalla 2016 12 31 a las 11.49.22O 23 de decembro, o BOE publicou a "Orde ECD/1941/2016, de 22 de decembro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2016/2017".

A orde determina, entre outras cuestións, as características, o deseño, o contido, o marco xeral da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade ou as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas para o curso 2016/2017.

Do contido recollido pódese apuntar:

-Que só a realizarán os alumnos que queiran acceder á universidade.
-As probas versarán sobre as materias troncais de segundo curso da modalidade elixida e, no seu caso, sobre a Lingua Cooficial e Literatura. Para mellorar nota de admisión poderán examinarse de, polo menos, dúas materias de opción do bloque das materias troncais de segundo curso.
-Establécense as matrices de especificacións que concretan os estándares de aprendizaxe avaliables asociados a cada un dos bloques de contidos, que darán corpo ao proceso de avaliación. Indícase o peso ou porcentaxe orientativo que corresponde a cada un dos bloques de contidos establecidos para as materias obxecto de avaliación, de entre os establecidos no Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro.

1. Sobre a lonxitude das probas:

-Realizarase unha proba por cada unha das materias obxecto de avaliación.
-Cada proba terá un mínimo de 2 e un máximo de 15 preguntas.
-Cada proba terá unha duración de 90 minutos. Establecerase un descanso entre probas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Non se computará como período de descanso o utilizado para ampliar o tempo de realización das probas dos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo aos que se lles prescribiu a dita medida.
-A avaliación para o acceso á Universidade terá unha duración dun máximo de catro días. Aquelas administracións con lingua cooficial poderán establecer unha duración dun máximo de cinco días.

2. Sobre as probas e preguntas:

-Preferentemente contextualizarasen en contornas próximas á vida do alumnado: situacións persoais, familiares, escolares e sociais, ademais de contornas científicas e humanísticas.
-Cada proba conterá preguntas abertas e semiabiertas que requirirán do alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez. Ademais poderanse utilizar tamén preguntas de opción múltiple, sempre que en cada unha das probas a porcentaxe de preguntas abertas e semiabiertas alcance como mínimo o 50%.
-As categorías de preguntas defínense da seguinte maneira:

a) De opción múltiple: preguntas cunha soa resposta correcta inequívoca. O alumno, limitarase a elixir unha de entre as opcións propostas.
b) Semiabertas: preguntas con resposta correcta inequívoca e que esixen construción por parte do alumno. Por exemplo un número que dá resposta a un problema matemático, ou unha palabra que complete unha frase ou dea resposta a unha cuestión sempre que non se facilite unha listaxe de posibles respostas.
c) Abertas: preguntas que esixen construción por parte do alumno e que non teñen unha soa resposta correcta inequívoca. Englóbanse neste tipo as producións escritas e as composicións plásticas.

-As administracións educativas poderán completar o 30% restante da cualificación avaliando estándares dos establecidos no anexo I do Real Decreto 1105/2014.

3. Sobre o contido das probas:

-Polo menos o 70% da cualificación de cada proba deberá obterse de estándares de aprendizaxe avaliables seleccionados entre os definidos na matriz de especificacións da materia correspondente.

4. Sobre as datas para a realización das probas:

-Deben finalizar antes do día 16 de xuño.
-Resultados provisionais publicados, preferentemente, antes do 30 de xuño.
-A convocatoria extraordinaria debe finalizar:

a) Antes do día 8 de xullo, no caso de que a administración determine celebrar a convocatoria extraordinaria no mes de xullo. Neste caso, os resultados provisionais deben publicarse preferentemente antes do 22 de xullo.
b) Antes do día 15 de setembro, no caso de que a administración determine celebrar a convocatoria extraordinaria no mes de setembro. Neste caso, os resultados provisionais deben publicarse preferentemente antes do 23 de setembro.

5. Sobre a cualificación:

-A cualificación da proba será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas de cada unha das probas realizadas das materias xerais do bloque de materias troncais e, no seu caso, da materia Lingua Cooficial e Literatura, expresada nunha escala de 0 a 10 con dúas cifras decimais e redondeada á centésima. Esta cualificación deberá ser igual ou superior a 4 puntos.
-Para acceder á Universidade calcularase ponderando un 40 por 100 a cualificación da proba e un 60 por 100 a cualificación final da etapa. Accederase se o resultado desta ponderación é igual ou superior a cinco puntos.

6. Sobre a revisión das cualificacións da proba:

-Os pais, nais ou titores legais e, no seu caso, os alumnos poderán solicitar a revisión da cualificación obtida nunha ou varias das probas. O prazo de solicitude para a revisión será de tres días hábiles, contados a partir da data de publicación dos resultados.
-As probas serán corrixidas en segunda e no seu caso terceira corrección por profesores diferentes no prazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de revisión.
-Os pais, nais ou titores legais e no seu caso os alumnos terán dereito a ver as probas revisadas no prazo de dez días desde a notificación da resolución de revisión.

As responsables das probas serán as administracións educativas en colaboración coa Universidade que asumirá as mesmas funcións e responsabilidades que vén tendo na PAU.

As administracións poderán fornecer cuestionarios de contexto.

7. Sobre os alumnos de currículo anterior ao actual:

Hai que destacar como importante para alumnos de currículo anterior:

-Os alumnos con materias non superadas de Bacharelato do currículo anterior e que cursen as ditas materias segundo o currículo do sistema educativo anterior, non necesitarán superar a avaliación de Bacharelato regulada nesta Orde para acceder aos estudos universitarios. Aplicarase o mesmo criterio ao alumnado que obtivo o título de Bacharel no curso 2015-2016 e non tén superada a proba de acceso á Universidade realizada ao finalizar o devandito curso.
-En ambos os casos e cando este alumnado non se presente á proba, a cualificación para o acceso a estudos universitarios será a cualificación final obtida en Bacharelato.

Documentos relacionados
BOE, 23-12-2016

Boletín Digital FSIE

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 94 anónimos e ningún membro en liña