FSIE 40 años

Secundario Normat Bac

AMPLIACIÓN OPTATIVAS E O SEU CURRÍCULO

Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo.

Ver ORDE (DOG, 29-9-2008)

OPTATIVAS

Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta.

Ver ORDE (DOG, 27-6-2008)

ORGANIZACIÓN E CURRÍCULO

Orde do 20 de abril de 2010, pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2008, pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver modificación ORDE de 24 de xuño de 2008 (DOG, 26-4-2010)

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver ORDE de 24 de xuño de 2008 (DOG, 27-6-2008)

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 23-6-2008)

REQUISITOS PROFESORES OPTATIVAS E.S.O. E BACHARELATO E PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN PARA EXERCER A DOCENCIA

Orde do 25 de novembro de 1997 pola que se regulan os requisitos que deben posuí-los profesores dos centros privados da Comunidade Autónoma de Galicia para imparti-la área de lingua galega e literatura e as materias optativas da educación secundaria obrigatoria e bacharelato; determínanse os coñecementos necesarios de lingua galega dos profesores e o procedemento de habilitación para exerce-la docencia na educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Ver ORDE (DOG, 22-12-1997) Derrogada! pola ORDE do 3 de xuño de 2011 (DOG, 13-6-2011)

ESTRUTURA DO BTO. E ENSINANZAS MÍNIMAS

Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Ver REAL DECRETO (BOE, 6-11-2007)

DEROGA en la forma indicada (Datos obtenidos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado):

DEREITOS E DEBERES DOS ALUMNOS E NORMAS DE CONVIVENCIA NOS CENTROS (MEC)

REAL DECRETO 732/1995, de 5 de mayo, por lo que se establecen los derechos y deber de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.

Ver REAL DECRETO (BOE, 2-6-1995) DEROGA el REAL DECRETO 1543/1988, DE 28 DE OCTUBRE (Ref. BOE-A-1988-29297).

Orientación sobre el procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios a alumnos (Sección 2ª del R.D. 732/1995, del 5 de mayo. BOE, del 2 de junio) por el que establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.

Ver ORIENTACIÓN PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN EXPTE. Sección 2ª Art. 54 (BOE, 2-6-1995)

Temos 35 anónimos e ningún membro en liña