FSIE 40 años

secundario normat eso

 

FSIE PIDE Ó MINISTERIO QUE O PROFESORADO NON SE VEXA AFECTADO POLAS MODIFICACIÓNS NA E.S.O. E O BACHARELATO

proy rd eso btoAnte o período de información pública aberto polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en relación ó "Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato", a FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA (FSIE) remitiu ó Ministro unha serie de observacións ó documento.

 

ADMISIÓN ALUMNOS

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ver ORDE (DOG, 15-3-2013)

NUEVA REDACCIÓN PARA EL ÁREA DE «EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS» EN PRIMARIA, ASÍ COMO PARA LA «EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA» EN LA ESO

Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria.

Ver ORDEN (BOE, 16-1-2013)

NOVA REDACCIÓN PARA A ÁREA DE «EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS DEREITOS HUMANOS» EN PRIMARIA, ASÍ COMO PARA A «EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA» NA ESO

Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria.

Ver ORDEN (Art. segundo do BOE, 16-1-2013)

ADMISIÓN ALUMNOS

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ver DECRETO (DOG, 26-12-2012)

 Banner Decalogo2

Temos 223 anónimos e ningún membro en liña