FSIE 40 años

secundario normat eso

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA EN IDIOMAS PARA IMPARTIR NUNHA L. ESTRANXEIRA ÁREAS, MATERIAS OU MÓDULOS NON LINGÜÍSTICOS

ORDE do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Ver ORDE (DOG, 26-4-2011)

AVALIACIÓN (MEC)

Orden ECI/2572/2007, de 4 de setiembre, sobre la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.

Ver ORDEN (BOE, 6-9-2007) DEROGA la ORDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1992 (Ref. BOE-A-1992-25707).

CURRÍCULO

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver DECRETO DOG, 13-7-2007)

 Banner Decalogo2

Temos 243 anónimos e ningún membro en liña