FSIE 40 años

secundario normat fp

 

TITULACIÓNS MÍNIMAS E CONDICIÓNS PROFESORES F.P.

Orde do 30 de setembro de 1998 (DOG 29 de outubro) pola que se regulan as titulacións mínimas e as condicións que deben posuí-los profesores para impartir formación profesional específica e a área de tecnoloxía da educación secundaria obrigatoria en centros privados e en determinados centros educativos de titularidade pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver ORDE (DOG, 29-10-1998) Derrogada! pola ORDE do 3 de xuño de 2011 (DOG, 13-6-2011)
 

DEREITOS E DEBERES DOS ALUMNOS E NORMAS DE CONVIVENCIA NOS CENTROS (MEC)

REAL DECRETO 732/1995, de 5 de mayo, por lo que se establecen los derechos y deber de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.

Ver REAL DECRETO (BOE, 2-6-1995) DEROGA el REAL DECRETO 1543/1988, DE 28 DE OCTUBRE (Ref. BOE-A-1988-29297).

Orientación sobre el procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios a alumnos (Sección 2ª del R.D. 732/1995, del 5 de mayo. BOE, del 2 de junio) por el que establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.

Ver ORIENTACIÓN PROCEDiMiENTO TRAMITACIÓN EXPTE. Sección 2ª Art. 54 (BOE, 2-6-1995)

 Banner Decalogo2

Temos 298 anónimos e ningún membro en liña