FSIE 40 años

secundario normat fp

 

VALIDACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONAIS DE TÍTULOS DE F.P. NON CONTEMPLADOS NA ORDE DE 20 DE DEC. DE 2001

fpOrden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

B.O.E.: PUBLICADOS CONVENIOS DE FINANCIAMENTO DO MINISTERIO E COFINANCIAMENTO DO FONDO SOCIAL EUROPEO CON DISTINTAS CCAA PARA A IMPLANTACIÓN DA FPB E A ANTICIPACIÓN DE ELECCIÓN DE NOVOS ITINERARIOS EN 3º E 4º DA ESO

mini BOE paginaWResolucións de xaneiro e febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, polas que se publican os Convenios de colaboración coas Comunidades Autónomas de Cantabria, Castela e León, Murcia, Andalucía, Aragón, Canarias, Castela A Mancha, Estremadura, Galicia, A Rioxa, Illes Balears, Principado de Asturias, Madrid, a Comunidade Foral de Navarra e a Comunitat Valenciana, polos que se articulan o financiamento por parte do Ministerio e a cofinanciación por parte do Fondo Social Europeo da implantación de Formación Profesional Básica e da anticipación da elección e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º da Educación Secundaria Obrigatoria, introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
 

RD QUE REGULA LA FP EN LA LOMCE

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ver REAL DECRETO (BOE, 5-3-2014)

 

FORMACIÓN EQUIVALENTE A LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EXIGIDA A LAS PERSONAS CON UNA TITULACIÓN EQUIVALENTE A EFECTOS DE DOCENCIA QUE NO PUEDEN REALIZAR EL MÁSTER

Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster. 

Ver BOE (BOE, 5-10-2011)

 

 Banner Decalogo2

Temos 187 anónimos e ningún membro en liña