ORDE do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

MOI IMPORTANTE!:
Substitución do Anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011 polo publicado na ORDE do 21 de xuño de 2016

Ver Anexo da ORDE (DOG, 7-7-2016)

Ver a ORDE (DOG, 26-4-2011) / Derrogado Anexo desta ORDE!