Decreto 239/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo de nivel avanzado das ensinanzas de réxime especial
de idiomas.

Documentos relacionados
Ver DECRETO (DOG, 29-10-2008)