Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G., do 23 de xuño de 2009).

Ver DECRETO (DOG, 23-6-2009)