FSIE 40 años

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ver DECRETO (DOG, 21-12-2011)

Derróganse o Decreto 320/1996, do 26 de xullo (DOG, 26-7-1996), de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais, e todas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto neste decreto.

 

 Banner Decalogo2

Temos 103 anónimos e ningún membro en liña