FSIE 40 años

PARA WEB BANNER HORIZONTAL 795X300 px CON GAL
secundario normat inf

 

CURRÍCULOS RELIXIÓN CATÓLICA

Orden ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria.

Ver ORDEN (BOE, 3-7-2007)

USO E PROMOCIÓN DO GALEGO

Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

Ver DECRETO (DOG, 29-6-2007)

ADMISIÓN ALUMNOS

Corrección de erros.-Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ver Corrección erros (DOG, 4-4-2007)

Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ver ORDE (DOG, 19-3-2007)

DECRETO 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Ver DECRETO (DOG, 16-3-2007)

PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN PARA EXERCER A DOCENCIA

Orde do 25 de novembro de 1997 pola que se regulan os requisitos que deben posuí-los profesores dos centros privados da Comunidade Autónoma de Galicia para imparti-la área de lingua galega e literatura e as materias optativas da educación secundaria obrigatoria e bacharelato; determínanse os coñecementos necesarios de lingua galega dos profesores e o procedemento de habilitación para exerce-la docencia na educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Ver ORDE (DOG, 22-12-1997) Derrogada! pola ORDE do 3 de xuño de 2011 (DOG, 13-6-2011)

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 37 anónimos e ningún membro en liña