DOG perspectDECRETO 444/1996, do 13 de decembro, polo que se regulan as actividades escolares complementarias, as actividades extraescolares e os servicios complementarios dos centros privados en réxime de concerto.

Ver DECRETO (DOG, 2-1-1997)