Port Decreto PrimDECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 9-9-2014)