FSIE 40 años

FSIE PIDE ÁS ADMINISTRACIÓNS NO DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE MEIRANDES ESFORZOS PARA ACADAR A INCLUSIÓN EFECTIVA DESTE COLECTIVO

PARA WEB CARTEL DIA DISCAPACIDADFSIE celebra este ano o Día Internacional das Persoas con Discapacidade baixo a lema ?Feixe que sexa 1+. Suma talentos, suma capacidades?, lembrando á sociedade no seu conxunto e aos axentes políticos a importancia de traballar pola completa inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos, facendo que realmente formen parte dun todo no que cada un pode achegar. Para FSIE non hai que esperar a datas concretas no calendario para dar visibilidade a un colectivo que representa unha porcentaxe importante do talento dun país, reclamando ás administracións públicas un maior esforzo económico e social para construír un mundo máis tolerante, plural e con igualdade de oportunidades.

FSIE, que cada vez gaña máis apoio como organización sindical representativa no ámbito da atención a persoas con discapacidade, continúa traballando para eliminar barreiras, tanto físicas, como sociais, como económicas, e empéñase na promoción de accións que permitan facer visible a situación que afecta a un colectivo con peso social que sofre discriminación en moitos aspectos.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ver DECRETO (DOG, 21-12-2011)

SERVIZO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDADE (SID)

O Servizo de Información sobre Discapacidade (SID), en http://sid.usal.é, configúrase como unha rede pública posta en funcionamento conxuntamente polo Ministerio de Sanidade e Política Social e a Universidade de Salamanca para o establecemento e desenvolvemento dun sistema de información de carácter estatal sobre discapacidade, vía web, de acceso público, libre e gratuíto.

Constituído como portal da discapacidade, o SID pretende servir de plataforma de difusión de información sobre discapacidade das políticas sectoriais impulsadas desde o Goberno de España e, en particular, daquelas que desenvolva a Secretaría Xeral de Política Social e Consumo, a través da Dirección Xeral de Coordinación de Políticas Sectoriais sobre a Discapacidade, o Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso) e o Real Padroado sobre Discapacidade.

O SID diríxese aos diferentes profesionais que interveñen no ámbito da atención ao colectivo, investigadores e docentes de universidades, responsables políticos, planificadores e xestores das distintas Administracións Públicas e movemento asociativo, persoas con discapacidade e as súas familias.

As páxinas do SID, das que ademais se ofrece unha versión só texto deseñada especificamente para ser visualizada por navegadores con lectores de pantalla, articúlase ao redor de trece seccións informativas:

* Actualidade Informativa
* Centros e Servizos
* Prestacións Económicas e Beneficios Fiscais
* Axudas e Prestacións Técnicas
* Lexislación e Normativa
* Organizacións
* Formación de especialistas
* Cooperación Internacional
* Estatísticas
* Fontes Documentais
* Recursos en Internet
* Avaliación de persoas e servizos
* Investigación e Innovación

Estas seccións recollen a información dentro de diferentes bases de datos e ao mesmo tempo, toda a información almacenada pode facer referencia a un ou varios colectivos de persoas con discapacidade:

* Deficiencias Físicas
* Deficiencias Psíquicas
* Deficiencias Sensoriais e Expresivas
* Plurideficiencias
* Outras Deficiencias

As seccións informativas mencionadas poden recoller información relativa a calquera área de interese relacionada coa discapacidade, e sen excluír a posibilidade de desenvolvemento doutras áreas no futuro, considerouse apropiado centrarse no desenvolvemento completo de 6 áreas temáticas concretas que se consideran de especial interese e que se axustan ao Plan de Acción para as Persoas con Discapacidade do Estado español 1997-2002:

* Saúde e Prevención da Discapacidade
* Rehabilitación Integral
* Integración Escolar e Educación Especial
* Emprego e Protección Económica da Discapacidade
* Servizos Sociais
* Accesibilidade e Axudas Técnicas

Finalmente o SID facilita o acceso á información sen limitación algunha por razón de discapacidade; neste sentido o deseño das súas páxinas tivo en conta as normas estándar para a creación de páxinas accesibles, converténdose nun sitio web que poida ser navegado polo maior número de usuarios con independencia das súas limitacións persoais ou tecnolóxicas.

Servizo Información Discapacidade (clica enriba para acceder)

ESCOLARIZACIÓN ANEE EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NORMATIVA

Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.

Ver ORDE (DOG, 30-1-2003)

 Banner Decalogo2

Temos 56 anónimos e ningún membro en liña