O pasado 26 de xuño de 2008 foi publicada no B.O.E. a "RESOLUCIÓN de 9 de xuño de 2008, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica a revisión salarial do V Convenio Colectivo Estatal para os Centros de Ensino de Barbaría e Estética, de Ensinos Musicais e de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos" na que aparecen publicadas as TÁBOAS SALARIAIS 2008 para este convenio.

Táboas salariais para o ano 2008 (BOE, 26-6-2008)