Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística .

Ver LEI (DOG, 14-7-1983)